HISTORIA PTBUN

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN) powstało w 1991 r. z inicjatywy prof. Marka Kowalczyka (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie) i prof. Małgorzaty Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie). W skład grupy założycielskiej weszli też badacze z różnych naukowych ośrodków warszawskich: Julita Czarkowska-Bauch, Wojciech Danysz, Mirosław Mossakowski, Jolanta Skangiel-Kramska, Andrzej Wróbel.

Z początkiem 1991 roku Małgorzata Kossut opublikowała w TINS ważny artykuł, dotyczący środowiska neurobiologów i stanu badań układu nerwowego w Polsce: Neuroscience in Poland.  Była to zapowiedź działań na rzecz powołania Towarzystwa.

ze wstępu:

Earlier this year I tried to locate and count the scientists who may possibly want to join the Polish Neuroscience Society. A first rough estimate indicated about 200-250 scientists, including graduate students, who do research on the nervous system. It seemed worthwhile to attempt to highlight their work so that Polish neuroscience might share in the impetus coming from the historical changes sweeping across Europe (Trends Neurosci. 1991 Feb.,14(2): 52-4).

ZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI

Zjazd założycielski odbył się w kwietniu 1991 roku, w Warszawie. Zaproponowana przez organizatorów nazwa stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Neurobiologiczne, została zastąpiona nazwą Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. W celu realizacji zadań Towarzystwo powołało Sekcje: Neurologii i Neuroimmunologii, Neurochemii, Neurofizjologii i Anatomii, Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Neurofarmakologii, Neuropsychologii, Neuroinformatyki, Popularyzacji Wiedzy o Układzie Nerwowym.

Członkowie Komitetu Założycielskiego PTBUN.

Od lewej: Marek Kowalczyk, Małgorzata Kossut, Mirosław Mossakowski, Jolanta Skangiel-Kramska, Andrzej Wróbel, Julita Czarkowska-Bauch, Wojciech Danysz

Zachował się PROGRAM Zjazdu założycielskiego, którego koncepcja odzwierciedlała jeden z zasadniczych celów Towarzystwa: integrowanie badań podstawowych i klinicznych:

 

P O L S K I E   T O W A R Z Y S T W O   N E U R O B I O L O G I C Z N E

Z J A Z D   Z A Ł O Ż Y C I E L S K I

12 kwietnia 1991 r.

Z a p r o s z e n i e

P R O G R A M

11.00   Otwarcie konferencji

 

Sesja Naukowa – M. Kossut

11.10    B. Żernicki – Neurobiologia w Polsce.

11.30    I. Hausmanowa-Petrusewicz – Choroby nerwowo-mięśniowe – pole

              badań neurobiologicznych.

12.00    M. Mossakowski – Badania nad patogenezą późnej encefalopatii niedokrwiennej.

12.30    Przerwa – kawa na koszt organizatorów.

13.00    A. Wróbel – System połączeń hamujących w ciele

  kolankowatym bocznym –  zidentyfikowana sieć neuronalna.

13.20    W. Szelenberger – Fizjologia snu, współczesne poglądy.

13.40    M. Kowalczyk – Mechanizmy procesów nocycepcji i antynocycepcji.

14.00    Przerwa obiadowa (obiad na miejscu).

 

Sesja Organizacyjna – L. Kaczmarek

14.40   1. Przyjęcie nazwy Towarzystwa

             2. Przyjęcie uchwały o powołaniu Towarzystwa

             3. Przyjęcie statutu

             4. Powołanie Tymczasowego Zarządu Głównego

             5. Ustalenie wysokości składek członkowskich

             6. Informacja o komisjach problemowych

             7. Sprawy różne:

                 Informacja o I Kongresie Towarzystwa - wrzesień 1992 r.

                 Informacja o I Sympozjum naukowym - 16 listopada 1991 r.

 

Komitet Organizacyjny uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w Zjeździe Założycielskim Polskiego Towarzystwa Neurobiologicznego, który  odbędzie się w auli Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie, ul. Kozielska 4 (za Starymi Powązkami – mapka) w dniu 12.04.1991 o godz. 11.00.

W czasie trwania Zjazdu odbędzie się wystawa, w której uczestniczą:

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
Państwowe Wydawnictwa Naukowe
International Publishing Service
Pracownia Elektroniki Medycznej
Andy Sp. z o.o. przedstawicielstwo w Polsce firmy TACUSSEL electronique
Przed. Przem.-Handl. Sirpol – Ruch Sp. z o.o.

 

Komitet Organizacyjny

Julita Czarkowska-Bauch
Wojciech Danysz
Małgorzata Kossut
Marek Kowalczyk
Mirosław Mossakowski
Jolanta Skangiel-Kramska
Andrzej Wróbel

Programy następnych Zjazdów i Konferencji znajdziesz w zakładce KONGRESY I KONFERENCJE

Opracowanie: Katarzyna Nałęcz (2005), Julita Czarkowska-Bauch i Małgorzata Skup (2016)

Źródła: Archiwum PTBUN; Statut Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Warszawa 1991; Statut Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z poprawkami przyjętymi przez Krajowy Zjazd Członków. Warszawa 1997; Suplementy i numery zjazdowe "Acta Neurobiologiae Experimentalis" 1992-2015.