Rodzaje członkostwa

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego dopuszcza pięć kategorii członkostwa, zgodnie ze Statutem Towarzystwa:

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba, która posiada dyplom ukończenia wyższych studiów i legitymuje się dorobkiem naukowym w neurobiologii lub naukach pokrewnych.


Masz prawo:
 • Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Towarzystwa.
 • Uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, zjazdach naukowych i szkołach organizowanych przez Towarzystwo.
 • Działania w komisjach problemowych.
 • Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

Masz obowiązek:
 • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • Regularnego opłacania składek członkowskich w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Ustanie członkostwa:
 • Dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego.
 • Wykluczenie przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa, postawę niezgodną z etyką zawodową, lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
 • Wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy.

Członkiem doktorantem może być osoba planująca pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie neurobiologii, która jest w trakcie studiów doktoranckich. Członkowie doktoranci posiadają czynne prawo wyborcze i zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej w wysokości 50% aktualnej kwoty regularnej składki członkowskiej


Masz prawo:
 • Do uczestnictwa w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa (z czynnym ale nie biernym prawem wyborczym).
 • Uczestnictwa w zjazdach oraz szkołach i warsztatach naukowych organizowanych przez Towarzystwo.
 • Korzystania z oferty stypendialnej oferowanej przez PTBUN/FENS/IBRO.
 • Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

Masz obowiązek:
 • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • Regularnego opłacania składek członkowskich w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Ustanie członkostwa:
 • Dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego.
 • Członkostwo doktoranckie ustaje automatycznie z końcem roku kalendarzowego, w którym uzyskany został tytuł doktora. Należy wówczas złożyć nową deklarację członkowską, ubiegając się o status członka zwyczajnego PTBUN.
 • Członkostwo może również ustać przez wykluczenie przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy

Członkiem studentem może być osoba planująca pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie neurobiologii, która jest w trakcie studiów wyższych. Członkowie studenci są zwolnieni ze składek członkowskich oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.


Masz prawo:
 • Do uczestnictwa w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa (bez prawa do głosowania w sprawach personalnych).
 • Uczestnictwa w zjazdach oraz szkołach i warsztatach naukowych organizowanych przez Towarzystwo.
 • Korzystania z oferty stypendialnej oferowanej przez PTBUN/FENS/IBRO.
 • Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

Masz obowiązek:
 • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Ustanie członkostwa:
 • Dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego.
 • Członkostwo studenckie ustaje automatycznie z końcem roku kalendarzoego, w którym uzyskanoia dyplomu magistra lub lekarza. Należy wówczas złożyć nową deklarację członkowską, ubiegając siesię o status członka doktoranta lub zwyczajnego PTBUN.

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.


Masz prawo:
 • Biernego uczestnictwa w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa.
 • Czynnego udziału w wyborach.
 • Uczestnictwa w zjazdach naukowych i szkołach organizowanych przez Towarzystwo.
 • Działania w komisjach problemowych.
 • Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.
 • Pozostałe prawa i obowiązki określają umowy indywidualne zawarte pomiędzy PTBUN a stroną wspierającą.

Masz obowiązek:
 • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • Regularnego opłacania składek członkowskich.

Ustanie członkostwa:
 • Dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego.
 • Utrata osobowości prawnej członka będącego osobą prawną.
 • Wykluczenie przez Zarząd Główny z powodu braku zadeklarowanego wsparcia.

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla neurobiologii lub Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje Krajowy Zjazd, na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa. Kandydaturę członka honorowego może zgłosić każdy członek zwyczajny PTBUN. Członkowie honorowi PTBUN nie są zobowiązani do uiszczania składek członkowskich.


Masz prawo:
 • Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Towarzystwa.
 • Uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, zjazdach naukowych i szkołach organizowanych przez Towarzystwo.
 • Działania w komisjach problemowych.
 • Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

Masz obowiązek:
 • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Ustanie członkostwa:
 • Dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego.
 • Krajowy Zjazd może pozbawić członkostwa honorowego, na wniosek Zarządu, za działalność na szkodę Towarzystwa, postawę niezgodną z etyką zawodową, lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
 • Członek może złożyć odwołanie od decyzji wykluczenia do Zjazdu Krajowego, w terminie 3 miesięcy.