MÓJ PROFIL     
    CZŁONEK ZWYCZAJNY

Jeśli jesteś członkiem zwyczajnym PTBUN:

Masz prawo:

 • Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Towarzystwa.
 • Uczestniczenia w zebraniach  i zgromadzeniach Towarzystwa, zjazdach naukowych i szkołach organizowanych przez Towarzystwo.
 • Działania w komisjach problemowych.
 • Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

Masz obowiązek:

 • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał wladz Towarzystwa.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • Regularnego opłacania składek członkowskich.

Informacje dotyczące wysokości składek oraz trybu ich opłacania znajdziesz w zakładce:

     SKŁADKI

Swój status oraz aktualny stan składek można sprawdzić logując się do bazy PTBUN (MÓJ PROFIL)

Ustanie członkostwa:

 • Dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego.
 • Wykluczenie przez Zarząd Główny za dzialalność na szkodę Towarzystwa, postawę niezgodną z etyką zawodową, lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
 • W przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień, następuje zawieszenie członkostwa. Odzyskanie statusu członka aktywnego jest możliwe po wniesieniu zaległych składek.
 • W przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres trzech lat, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,  następuje wykluczenie z listy członków Towarzystwa.
 • Członek może złożyć odwołanie od decyzji wykluczenia do Zjazdu Krajowego, w terminie 3 miesięcy.
   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.